Polityka prywatności

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma Polzbyt Hurtownie Motoryzacyjne Polzbyt Garncarczyk s.c.
Grażyna Garncarczyk,Wacław Garncarczyk,
Wiesław Garncarczyk,Beata Potoniec

z siedzibą 33-300 Nowy Sącz Aleje Wolności 10, informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Polzbyt

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Polzbyt z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz Aleje Wolności 10.
 2. Firma  Polzbyt wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email biuro@polzbyt.eu
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu kierowanie do Państwa informacji oraz dokumentów księgowych w związku ze świadczonymi usługami,
  2. w celu kierowania do Państwa treści informacyjnych oraz marketingowych jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy  Polzbyt (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy  Polzbyt polega na przesyłaniu do Państwa treści marketingowych w okresie świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną lub pocztą
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie  Polzbyt na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy  Polzbyt (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy  Polzbyt jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy  Polzbyt polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy  Polzbyt (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. dostawcy systemów informatycznych, usług hostingowych oraz IT,
  2. podmioty świadczące na rzecz firmy  Polzbyt usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  5. organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Firma  Polzbyt nie będzie przekazywała Państwa danych osobowych do państw trzecich.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
  2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną,
  3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez firmę  Polzbyt treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
  4. w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną
  5. w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Państwa dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Firma  Polzbyt prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres 33-300 Nowy Sącz, Aleje Wolności 10 ) lub elektronicznej (wiadomość e-mail na adres biuro@polzbyt.eu).
 9. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Mają Państwo prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Państwa rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez firmę  Polzbyt jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.
 12. Każdemu odwiedzającemu niniejszą stronę może zostać przypisany nr User-ID w ramach Google Analytics oraz Google adWords. Państwa dane w tym zakresie mogą zostać dalej przetwarzane przez firmę GOOGLE IRELAND LIMITED, Adres: 1ST & 2ND FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET ,DUBLIN 4.

Oferujemy produkty sprawdzonych marek

do_gory